Algemene voorwaarden

 Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van RTC media, statutair gevestigd aan de Lange Akker 14, 8266 KM te Kampen. RTC media staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85064912.

 

Definities

Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden betreft Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek (verder: BW);
 2. Aanbod: ieder Aanbod van RTC Media zowel in de vorm van een schriftelijke Offerte als in een andere overeengekomen vorm;
 3. RTC media (c.q. Opdrachtnemer/Verkoper): de Partij waar Opdrachtgever de dienst afneemt en daarmee tevens Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
 4. Opdrachtgever (c.q. Koper): een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep/bedrijf; en diensten en/of werkzaamheden en/of producten van RTC media afneemt c.q. Opdracht verleent aan de RTC media.
 5. Opdracht: de Overeenkomst(en) van Opdracht tot dienstverlening;
 6. Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen RTC media en Opdrachtgever waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst RTC media tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten. In deze voorwaarden wordt zowel over Overeenkomst als over een Opdracht gesproken, waarbij hetzelfde wordt bedoeld;
 7. Offerte: het Aanbod of de Offerte door RTC media aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan. Dit kan schriftelijk dan wel mondeling geschieden;
 8. Partijen: Opdrachtgever en RTC media tezamen;
 9. Onder dienstverlening van de RTC media wordt verstaan, o.a.;
 • Fotografie en videografie;
 • Grafische vormgeving.
 1. Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, model- en/of portretrechten, naburige rechten, alsmede rechten op knowhow;
 2. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912;
 3. Meerwerk: de werkzaamheden of geleverde diensten anderszins verricht door RTC media die buiten de inhoud en/of omvang van die in de Overeenkomst overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen;
 4. Schriftelijk: met schriftelijk wordt eveneens bedoeld per mail.

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen RTC media en Opdrachtgever, alsmede op alle Offertes, Opdrachten en Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen van diensten dan wel andere rechtshandelingen tussen RTC media en Opdrachtgever.
 2. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen, tenzij door RTC media de toepasselijkheid van de voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.
 3. Bedingen die afwijken van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met RTC media schriftelijk tot stand zijn gekomen en door RTC media als zodanig zijn aanvaard. De overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de desbetreffende Overeenkomst en Opdrachtgever kan aan de overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden geen rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten met RTC media.
 4. In alle gevallen waarin een Overeenkomst met Opdrachtgever eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de rechtsbetrekkingen tussen Partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.
 5. RTC media is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen treden in werking, c.q. de gewijzigde versie van deze Algemene Voorwaarden zal tussen Partijen toepasselijk zijn en treedt in de plaats van een eerdere versie van deze Algemene Voorwaarden, één maand na bekendmaking, of op een nader aangegeven datum, door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever dan wel een mededeling op de webpagina’s van RTC media.
 6. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 8. In geval van strijd tussen bepalingen uit de Overeenkomst en de tekst van de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
 9. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. RTC media en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde de nieuwe bepalingen te vervangen van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 2 – Offerte en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle Offertes van RTC media zijn vrijblijvend van aard en gelden als Aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders vermeld.
 2. Offertes c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe Opdrachten.
 3. RTC media heeft het recht uitgebrachte Offertes te herroepen. De Offertes hebben, tenzij anders in de Offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de Offerte. RTC media heeft te allen tijde de mogelijkheid om de Offerte binnen genoemde termijn in te trekken, mits deze nog niet is aanvaard. De Offerte is te allen tijde gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien de Offerte reeds is aanvaard, heeft RTC media 48 uur om de Offerte in te trekken.
 4. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens aan RTC Media, waarop RTC media de Offerte baseert. Indien gegevens niet juist of niet volledig blijken te zijn, heeft RTC media het recht om de opgegeven tarieven/(op)levertermijnen/prijzen in de Offerte te wijzigen.
 5. Modellen, voorbeelden, opgaven van afmetingen, kleuren, materialen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, op de website en promotiemateriaal van de RTC media zijn zo accuraat mogelijk en gelden slechts ter aanduiding. Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen. RTC media is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die hieruit voortvloeien.
 6. Tussen RTC media en Opdrachtgever komt een Overeenkomst tot stand nadat een Opdracht van Opdrachtgever schriftelijk is aanvaard door RTC media. De Overeenkomst komt eveneens tot stand op het moment dat RTC media een aanvang heeft gemaakt met de Opdracht.
 7. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 8. Indien een Opdracht wordt gegeven door twee of meer Opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft RTC media tegenover ieder van hen recht op nakoming van het geheel.

Artikel 3 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. RTC media zal de Overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen, Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met inachtneming van de hem ten dienste staande technische middelen uitvoeren.
 2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 bepaalt RTC media naar eigen technisch en creatief inzicht de wijze waarop de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 3. Het staat RTC media vrij om voor de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk derden in te schakelen dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) te laten uitvoeren. De tussen Partijen gesloten Overeenkomst blijft in het geval (een) derde(n) wordt ingeschakeld in het geheel van kracht.
 4. RTC media staat in geen geval in voor, en garandeert als zodanig in geen geval, de geschiktheid van de door hem verleende of te verlenen diensten voor het doel dat Opdrachtgever voor ogen heeft, ook niet als dit doel voorafgaande aan of gedurende de uitvoering van de Overeenkomst aan RTC media kenbaar is gemaakt. Opdrachtgever doet hierbij afstand van zijn recht op vernietiging van de Overeenkomst wegens dwaling.
 5. Opdrachtgever verplicht zich ertoe aan RTC media alle informatie die voor RTC media benodigd is voor de uitvoering van de diensten en werken te verstrekken die wenselijk of benodigd is of waarvan Opdrachtgever weet, dan wel behoort te weten, dat deze informatie voor RTC media benodigd is voor een juiste en tijdige uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
 6. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan RTC media zijn verstrekt en/of indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde zaken niet of niet deugdelijk functioneren, heeft RTC media het recht niet met uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Indien RTC media werkzaamheden op locatie bij, of aangewezen door, Opdrachtgever dient uit te voeren, dient Opdrachtgever alle benodigde ondersteuning en medewerking te verlenen ten behoeve van een goede uitoefening van de werkzaamheden door RTC media.
 8. Indien werkzaamheden op locatie dienen te worden uitgevoerd, is Opdrachtgever ervoor verantwoordelijk dat de locatie en de benodigde faciliteiten aan RTC media gratis ter beschikking worden gesteld.
 9. Het is RTC media te allen tijde toegestaan om de diensten c.q. werken te signeren of daarop naamsvermelding te plaatsen, tenzij hierover nadere schriftelijke afspraken zijn gemaakt met Opdrachtgever.
 10. Opdrachtgever mag online de werken enkel met naamsvermelding van RTC media Gebruiken.
 11. Opdrachtgever is zich bewust dat ontevredenheid met esthetische onderdelen van de diensten c.q. werken uitgevoerd door RTC media nimmer tot toerekenbaar tekortschieten aan de zijde van RTC media leidt c.q. kan leiden.
 12. Het is niet toegestaan dat Opdrachtgever de beelden zelf opnieuw bewerkt of laat bewerken door een derde partij.
 13. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de benodigde toestemming van geportretteerden. Opdrachtgever vrijwaart RTC media voor aanspraken in het kader van de Overeenkomst, van welke aard dan ook, door derden wegens eventuele inbreuken van intellectuele eigendom en auteursrechten en soortgelijke rechten, waaronder begrepen portretrechten van derden.
 14. De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van RTC media op basis van haar kwaliteits- en stijl criteria. RTC media biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden, tenzij anders is overeengekomen.
 15. RTC media verstrekt ten aanzien van de door hen geleverde diensten en/of werken geen garanties, tenzij anders overeengekomen.
 16. RTC media is gerechtigd om de naam en het logo van Opdrachtgever te Gebruiken als referentie en/of als klantcase.
 17. RTC media is gerechtigd het gemaakte fotomateriaal te Gebruiken voor promotiedoeleinden, waaronder maar niet beperkt tot website, sociale media, portfolio en reclameproducten, tenzij de Opdrachtgever hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.

Artikel 4 – Levering

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van Opdrachtgever zal RTC media zo spoedig mogelijk overgaan tot het verrichten van de diensten en/of werkzaamheden zoals vermeld in de Overeenkomst.
 2. Ruwe materialen, zoals fotomateriaal, welke zijn vervaardigd in het kader van de Overeenkomst maar welke niet zijn verwerkt in of tot het eindproduct, worden niet verstrekt aan de Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 3. Alvorens definitieve oplevering van het eindproduct plaatsvindt, kan Opdrachtgever aan RTC media verzoeken om wijzigingen aan te brengen in het product. Het aantal wijzigingen is in hoeveelheid beperkt tot twee (sets van) wijzigingen. Na de tweede (set van) wijziging(en) wordt het product verondersteld voltooid te zijn. Mocht na twee (sets van) wijzigingen het product nog niet voltooid zijn, dan worden de overige werkzaamheden op basis van nacalculatie in overleg met de Opdrachtgever uitgevoerd, zoals verder uitgewerkt in artikel 5 (Meerwerk).
 4. Gegeven termijnen voor levering zijn geen fatale termijnen, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders en schriftelijk zijn overeengekomen. RTC media zal niet in verzuim zijn dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van vorenbedoelde termijn en hem daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.
 5. Bij (op)levering van de werken c.q. werkzaamheden geldt dat de Opdrachtgever in ieder geval akkoord is, tenzij binnen 5 werkdagen na (op)levering schriftelijk expliciet onderbouwd aan RTC Media kenbaar het (op)geleverde niet te accepteren. Opdrachtgever verstrekt na correcte reclamering aan RTC media een redelijke termijn om de aangegeven zaken te herstellen van minimaal 10 werkdagen, waarvan slechts afgeweken wordt indien naar beoordeling van RTC media gezien de omstandigheden deze termijn niet redelijk is. Echter indien Opdrachtgever na een herstelpoging door RTC media de oplevering opnieuw afkeurt, is RTC media gerechtigd meerkosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever. RTC media zal in dat geval aangeven dat bij een nieuwe herstelpoging meerkosten in rekening worden gebracht.
 6. Opdrachtgever krijgt uitsluitend het overeengekomen exclusieve recht tot Gebruik van de door RTC media opgeleverde dienst(en) c.q. werken, waarbij Opdrachtgever niet gerechtigd is het Gebruiksrecht aan derden over te dragen zonder expliciete schriftelijke toestemming van RTC media.

Artikel 5 – Meerwerk

 1. Indien RTC media het noodzakelijk acht dat er Meerwerk nodig is voor het goed uitvoeren van de overeengekomen prestatie, komen deze kosten geheel voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. Prijzen worden gebaseerd op de informatie verstrekt door de Opdrachtgever bij het offertegesprek. Indien er meer producten worden afgenomen dan vooraf overeengekomen, of indien er meer opnames worden gemaakt dan initieel afgesproken, zullen deze extra kosten op basis van nacalculatie volledig worden doorberekend aan de Opdrachtgever.
 3. Vertraging veroorzaakt op wat voor manier dan ook door Opdrachtgever kan kostenverhogend werken. Deze kosten komen te allen tijde geheel voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Foutieve informatie, verstrekt door Opdrachtgever, kan tevens Meerwerk opleveren of op een andere manier kostenverhogend werken. Deze kosten komen te allen tijde geheel voor rekening van Opdrachtgever.
 5. RTC media zal altijd met de Opdrachtgever in overleg treden over een redelijk bedrag ter vergoeding. Een Opdrachtgever stemt automatisch in met de vergoeding indien hij niet in overleg wenst te treden met de RTC media.

Artikel 6 – Prijs, factuur en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Offerte of de orderbevestiging.
 2. De genoemde prijzen, begrotingen en anderszins eventuele budgetten zijn indicatief, zodat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
 3. RTC media heeft het recht om gedurende de looptijd van de Overeenkomst de prijzen te herzien. De wijziging van het tarief zal steeds minimaal een maand voorafgaand aan de wijziging kenbaar worden gemaakt aan Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is gehouden iedere factuur van RTC media te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen is voldaan, dan is Opdrachtgever na het verstrijken van de termijn van rechtswege in verzuim. Na ontvangst van een herinnering van dit verzuim, heeft Opdrachtgever veertien dagen de tijd om het verschuldigde bedrag over te maken. Indien Opdrachtgever na deze termijn nog steeds in gebreke blijft, behoudt RTC media zich het recht voor om een eerste aanmaning te versturen, waarbij aanvullende kosten van € 25,- in rekening worden gebracht. Indien de opdrachtgever na ontvangst van de eerste aanmaning nog steeds niet heeft betaald, zal RTC media na veertien dagen een tweede aanmaning versturen, waarbij € 75,- aan extra kosten wordt berekend. Mocht Opdrachtgever na ontvangst van de aanmaning nog steeds niet hebben voldaan, behoudt RTC media zich het recht voor om de vordering over te dragen aan een incassobureau met als doel het verschuldigde bedrag te innen bij Opdrachtgever.
 6. Indien Opdrachtgever een gefactureerd voorschot of tussentijdse factuur niet of niet tijdig voldoet dan wel de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door RTC media aangegeven termijn, dan is Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, waardoor RTC media gerechtigd is de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle Opdrachten bij RTC media in te roepen.
 7. Indien RTC media zich beroept op het bepaalde in lid 6 en Opdrachtgever door eigen toedoen schade lijdt c.q. zou lijden, dan is en blijft dit geheel voor rekening van Opdrachtgever en geeft dit Opdrachtgever geen recht op vergoeding van de geleden schade. Het voornoemde laat onverlet dat RTC media gerechtigd is aan Opdrachtgever datgene te factureren wat door RTC media aan werkzaamheden is verricht.
 8. Indien RTC media ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten, in welke vorm of uit welke hoofde dan ook, die niet in de Overeenkomst tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen, of indien kosten ontstaan voor RTC media doordat Opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is of is gebleven en daardoor de uitvoering van de Overeenkomst voor RTC media onmogelijk maakt, bemoeilijkt of doordat de uitvoering van de Overeenkomst door enige andere oorzaak buiten de invloedssfeer van RTC media wordt vertraagd, worden deze werkzaamheden of  kosten als Meerwerk beschouwd en als zodanig bij Opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Artikel 7 – Geheimhouding

 1. Partijen zullen alle informatie in de breedste zin van het woord, in iedere vorm – schriftelijk, elektronisch, mondeling of anderszins – die zij aan elkaar verstrekken voorafgaand, tijdens of na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst, vertrouwelijk behandelen en geheim houden, indien deze informatie als vertrouwelijk is bestempeld, dan wel wanneer de Partij die de gegevens ontvangt weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze informatie als vertrouwelijke informatie behandeld dient te worden.
 2. Het voornoemde geldt niet, indien blijkt dat de informatie reeds publiekelijk bekend is of was, dan wel algemeen bekende informatie betreft dan wel op grond van wet­ of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt dan wel niet meer vertrouwelijk is, aangezien Partijen dit zijn overeengekomen.
 3. De verstrekte vertrouwelijke informatie wordt slechts Gebruikt waarvoor de informatie is verstrekt.
 4. RTC media zal slechts kennis nemen van die informatie die voor een correcte en goede uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is en spant zich in om de kennisname van informatie zoveel mogelijk hiertoe te beperken.
 5. Het is Partijen in het kader van marketingactiviteiten toegestaan te vermelden dat tussen Partijen een zakelijke relatie heeft bestaan c.q. bestaat, waardoor Partijen in marketingactiviteiten elkaars naam, logo(‘s) etc. kunnen vermelden op hun website en in andere reclame-uitingen.

Artikel 8 – Wijziging van de Overeenkomst

 1. Wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze wijzigingen of aanvullingen op schrift zijn gesteld en door RTC media schriftelijk zijn aanvaard.
 2. Indien het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst door een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst wordt beïnvloed en/of indien een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële (een verhoging van prijs of tarief, of anderszins) en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal RTC media Opdrachtgever hierover informeren.

 

Artikel 9 – Beëindiging en ontbinding Overeenkomst

 1. Een tussen Partijen gesloten Overeenkomst eindigt van rechtswege op de tussen Partijen overeengekomen datum dan wel op het moment dat oplevering heeft plaatsgevonden en de werkzaamheden door RTC media zijn beëindigd.
 2. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst is in beginsel niet mogelijk, tenzij Partijen dit schriftelijk en expliciet zijn overeengekomen.
 3. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden indien er sprake is van faillissement, surséance van betaling van de andere Partij, liquidatie van de andere Partij, dan wel indien er sprake is van verzuim van de andere Partij. Ontbinding van de Overeenkomst vanwege verzuim, is slechts geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming.
 4. Indien er sprake is van ontbinding van de Overeenkomst, laat dit onverlet hetgeen door RTC media reeds is geleverd dan wel aan werkzaamheden heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij door Opdrachtgever wordt bewezen dat RTC media ten aanzien van een essentieel deel van de prestatie in verzuim is.
 5. De vordering die reeds is ontstaan voor de ontbinding, vanwege de uitvoering van de Overeenkomst wat naar behoren is gebeurd door RTC media, blijft door Opdrachtgever onverminderd verschuldigd en wordt op het moment van ontbinding onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever vrijwaart RTC media ten aanzien van aansprakelijkheid, tenzij de schade direct het gevolg is van opzet dan wel grove schuld van RTC media of indien er sprake is van een RTC media toerekenbare tekortkoming.
 2. Indien RTC media aansprakelijk is, is zijn aansprakelijkheid, en het door hem uit te keren schadebedrag, beperkt tot het door hem aan Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst in rekening gebrachte bedrag, dan wel het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Als zodanig kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vergoeding door RTC media van welke geleden schade dan ook ontstaan door het aan RTC media toe te rekenen uitblijven van de levering van de overeengekomen diensten en/of werkzaamheden.
 3. RTC media is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade, zoals maar niet beperkt tot bedrijfs-, gevolg-, of stilligschade en gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, schade aan naam en/of goodwill, van Opdrachtgever.
 4. RTC media is nooit aansprakelijk voor de content/inhoud van de verrichte diensten. Opdrachtgever vrijwaart RTC media van enige aansprakelijkheid ten aanzien van derden als gevolg van de content/inhoud van de verrichte diensten.
 5. RTC media is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van fotomateriaal, waaronder mede begrepen schade voortvloeiend uit inbreuk op portretrechten.
 6. In het geval van aansprakelijkheid vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door RTC media, ontstaat deze aansprakelijkheid slechts indien Opdrachtgever RTC media onverwijld en deugdelijk in gebreke stelt binnen 30 dagen nadat Opdrachtgever dergelijke schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, waarbij aan RTC media een redelijke termijn wordt gegeven tot herstel van de toerekenbare tekortkoming en dat RTC media ook na die termijn tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. Van een toerekenbare tekortkoming is nimmer sprake indien Opdrachtgever akkoord heeft gegeven op door RTC media geproduceerde – en ter goedkeuring aan Opdrachtgever voorgelegde – werken en/of diensten evenmin indien (achteraf) blijkt dat er sprake is van druk-, programmeer-, typefouten dan wel merkschade of anderszins.
 7. Het Gebruik door Opdrachtgever van de diensten en werken van RTC media komt volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. RTC Media accepteert geen aansprakelijkheid voor het Gebruik van de diensten en werkzaamheden door Opdrachtgever van RTC media. Opdrachtgever vrijwaart RTC media voor enige aanspraak van derden voortvloeiende uit het Gebruik van de diensten door Opdrachtgever.

Artikel 11 – Overmacht

 1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van RTC media geheel of gedeeltelijk opgeschort, en kan Opdrachtgever RTC media nimmer op de nakoming van zijn verplichtingen aanspreken, zolang de overmacht situatie voortduurt, en zonder dat RTC media aansprakelijk is voor enige vorm van een compensatie aan Opdrachtgever.
 2. Van overmacht is sprake indien zich, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, omstandigheden voordoen die de nakoming van de verplichtingen door RTC media verhinderen en die niet aan RTC media zijn toe te rekenen, daaronder mede begrepen: epidemieën, quarantaine, oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, natuurrampen, vorst, overstroming, aardbeving, stakingen, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, tekortkomingen van toeleveranciers waarvan RTC media voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is of de omstandigheid dat een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, zoals maar niet beperkt tot storingen in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen, inclusief telecommunicatie verbindingen, niet functionerende apparatuur van Opdrachtgever of derden en andere onvoorziene omstandigheden.
 3. Indien RTC media door overmacht, zoals, maar niet beperkt tot, slechte weersomstandigheden, niet in staat is om op de afgesproken dag of tijd te starten, zal RTC media zich inspannen om een passende oplossing te vinden. Indien het niet mogelijk blijkt te zijn een oplossing te vinden, kan RTC media niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor enige consequenties hiervan.
 4. Indien door overmacht RTC media langer dan één maand geheel of gedeeltelijk niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, zij het dat indien RTC media bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, RTC media gerechtigd is het reeds uitgevoerde deel c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk aan Opdrachtgever te factureren en Opdrachtgever gehouden is deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 12 – Persoonsgegevens

 1. Indien RTC media bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis moet nemen van persoonsgegevens, dient Opdrachtgever bij de verstrekking van deze persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens, de gegevens die RTC media niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan RTC media over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor RTC media om aan hem verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.
 2. RTC media heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens.
 3. Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegeven door RTC media in het kader van de Overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).
 4. Partijen verbinden zich over en weer om (persoons-)gegevens van de andere partij of derden te behandelen Overeenkomstig de op enig moment op ieder van hen van toepassing zijnde (privacy-)wet- en regelgeving ter zake de verwerking van deze (persoons-)gegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever is aansprakelijk in het geval een partij wordt aangesproken door een derde op grond van een inbreuk op de (privacy-)rechten van deze derde als gevolg van een handelen of nalaten van een van de Partijen in strijd met de relevante (privacy-)wet- en regelgeving. De aansprakelijkheid geldt ook voor de kosten die RTC media in verband met die aanspraken heeft moeten maken, daaronder begrepen de juridische kosten van (gerechtelijke) procedures en de kosten van eventuele boetes die aan RTC media worden opgelegd.

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten)

 1. Alle Intellectuele eigendomsrechten, die rusten op al de in het kader van de Overeenkomst door RTC media verleende en uitgevoerde diensten en werkzaamheden zoals genoemd onder 10 bij Definities van deze voorwaarden en tevens op alle andere materialen dan wel al de andere informatie van RTC Media, berusten uitsluitend bij RTC media, dan wel haar licentiegevers, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 2. Niets in de Overeenkomst tussen RTC media en de Opdrachtgever impliceert een overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan de Opdrachtgever; alle rechten blijven eigendom van RTC media.
 3. Door Opdrachtgever wordt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar Gebruiksrecht verkregen op de diensten c.q. werkzaamheden c.q. ontworpen zaken, die van belang zijn voor de normale bedrijfsuitoefening door Opdrachtgever, waarbij het Gebruiksrecht wordt beperkt aan de hand van de in de Overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door de RTC media geleverde diensten c.q. werken anders dan voor overeengekomen doeleinden te Gebruiken, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door RTC media.

Artikel 14 – Wijziging voorwaarden

 1. RTC media behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te kunnen wijzigen dan wel te kunnen aanvullen.
 2. Dergelijke doorgevoerde wijzigingen gelden tevens ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is door Opdrachtgevers altijd te raadplegen via de website van RTC media. Daarnaast zal RTC media de nieuwe c.q. gewijzigde Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever ter kennisgeving toesturen.

Artikel 15 – Overige bepalingen

 1. Opdrachtgever garandeert RTC media dat alle door Opdrachtgever verstrekte gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op de rechten van derden, waardoor RTC media eventuele (persoons)gegevens van Opdrachtgever rechtmatig kan verwerken. Opdrachtgever vrijwaart RTC media tegen iedere (rechts)vordering van (een) derde(n), vanwege de verwerking van de verstrekte gegevens uit hoofde van de Overeenkomst.
 2. RTC media zal de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om de door RTC media in Opdracht van Opdrachtgever verwerkte persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Opdrachtgever kan RTC media echter niet aansprakelijk houden voor enige (vorm van) schade die is ontstaan indien toch blijkt dat op een of andere wijze onbevoegden toegang hebben (gehad) tot de verwerkte persoonsgegevens, waardoor er sprake is van een beveiligingsincident dan wel datalek.
 3. Alle informatie en mededelingen van RTC media op de website, in brochures, mededelingen en andere uitingen van welke aard dan ook zijn onder voorbehoud van programmeer-, druk-, en typefouten.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van RTC media, om zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.
 5. RTC media is te allen tijde gerechtigd, en Opdrachtgever verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan Ja, om zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, waaronder begrepen aan RTC media gelieerde rechtspersonen en ondernemingen.

Artikel 16 – Slotbepalingen

 1. Alle Overeenkomsten tussen RTC media en Opdrachtgever, alsmede deze Algemene Voorwaarden, de Offertes, aanbiedingen en/of overige Opdrachten zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
 2. Partijen zullen zich in eerste instantie tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
 3. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit dan wel anderszins verband houden met enige Overeenkomst tussen Partijen en/of deze Algemene Voorwaarden en niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van RTC media.